facebook Actielaminaat twitter Actielaminaat youtube Actielaminaat

Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Actielaminaat

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Actielaminaat uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Actielaminaat en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle door Actielaminaat uitgebrachte prijsopgaves/offertes zijn vrijblijvend.
2.2 De door Actielaminaat uitgebrachte prijsopgaves/offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening. Actielaminaat heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De wederpartij kan via onze (internet)winkel een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan Actielaminaat via e-mail of in de showroom. Een overeenkomst tussen Actielaminaat en de wederpartij komt tot stand na bevestiging van de offerte in de winkel of via e-mail of na versturen van het bestelformulier en accoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwarden.
3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Actielaminaat het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
3.3 Actielaminaat kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.
3.3a Actielaminaat heeft te allen tijden het recht om een bestelde en bevestigde order te annuleren, zonder opgaaf van reden.
3.4 De wederpartij dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan Actielaminaat van de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs opeisen.

Artikel 4 Prijs
4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Actielaminaat de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door Actielaminaat heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.
4.3 De door Actielaminaat gehanteerde prijzen zijn af magazijn. Alle vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
4.4 Kortingen zijn niet combineerbaar/cumuleerbaar.

Artikel 5 Levertijden
5.1 De door Actielaminaat opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.
5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Actielaminaat worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.
5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.4 Zodra bij Actielaminaat bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd ( tijdsvenster van 2 uur ) per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. De wederpartij mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten wordt de levering ingepland.

Artikel 6 levering
6.1 De levering geschiedt altijd op begaande grond en met eigen transport van Actielaminaat in Nederland en Belgie ( excl. waddeneilanden ).
6.2 De levering geschiedt af bedrijf vanuit Eindhoven, Nederland
6.3 Indien de wederpartij wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. Vanaf €. 350,00 wordt er gratis geleverd op de begane grond.
6.4 De wederpartij dient bij levering de faktuur te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden de faktuur. Niet ondertekende fakturen zullen als correcte levering aangenomen worden.
6.5 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van E. 45,00.
6.6 Indien er op een verdieping ( met werkende lift ) geleverd dient te worden, dient dit vooraf gemeld te worden. Er zal een levertoeslag worden doorgegeven aan de wederpartij. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begaande grond geleverd.
6.7 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Actielaminaat behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.

Artikel 7 Retourneren/ruilen
7.1 Retourneren / ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering/ophalen; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Betaalde verzendkosten worden niet geretourneerd. Zelf retour brengen van goederen alleen op vooraf gemaakte afspraak. Informeer altijd vooraf of de goederen onder de retour regeling vallen. Bij ophaal van goederen brengen wij altijd €. 45,00 ophaalkosten en verwerkingskosten in rekening. Wilt u pakken laminaat na de 14 dagen retourbrengen, dan zijn wij genoodzaakt 20% handlingkosten te berekenen ( informeer eerst vooraf ). Bij retourneren van een complete order brengen wij 20 % administratiekosten en €. 45,00 verzend- en verwerkingskosten in rekening.
7.2 Het retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren ( onbeschadigd en in originele verpakking ).
7.3 Welke goederen zijn uitgesloten van retour of ruiling: Niet voorraadartikelen, speciale bestellingen, houten en PVC vloeren.

Artikel 8 Betaling
8.1 Bij levering van de goederen aan de wederpartij dient de wederpartij het faktuurbedrag per PIN of à contant te voldoen. Ook is het mogelijk om vooraf via IDEAL uw bestelling te voldoen. Vanuit Belgie betaald u vooraf via Bancontact/MisterCash ( 3% transactiekosten ) of à contant bij levering. Wij accepteren geen biljetten van €.200 en €.500.
8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het faktuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Actielaminaat het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde faktuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande faktuurbedrag.
8.3 Alleen in overleg en met schriftelijke goedkeuring van Actielaminaat is de wederpartij bevoegd om het faktuurbedrag per bank te voldoen. Het faktuurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. Indien het bedrag niet tijdig is voldaan, heeft Actielaminaat het recht om de levering zonder verdere opgaaf van reden uit te stellen. De wederpartij verplicht zich om bij deze in gebreke stelling een adminstratieve heffing te betalen van €. 45,00.
8.4 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen faktuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Actielaminaat blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele faktuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid
10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde produkt dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Actielaminaat gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Actielaminaat verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.
10.2 Bij in behandeling nemen van een garantie, zullen wij op basis van de gebruikstermijn een afschrijving hanteren. De  afschrijving is afhankelijk van de garantietermijn en eindigt bij 0% (nul procent).
10.3 Actielaminaat is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben.
10.4 Actielaminaat zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Actielaminaat voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11 Garantie
11.1 Voor alle door Actielaminaat geleverde goederen geldt de fabrieksgarantie.
11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal Actielaminaat de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.
11.3 Op uitgevoerde werken hanteren wij een garantie van 2 jaar op vloeren en 1 jaar op randafwerking.

Artikel 12 Ontbinding/Annuleren/Herroepingsrecht
12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Actielaminaat gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in prive, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Actielaminaat het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Actielaminaat ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
12.3 Voor bestellingen via de webshop, zonder tussenkomst van onze verkoper(s) geldt de wet 'Kopen op afstand'. Speciale bestellingen en maatwerk vallen niet onder deze regeling. Bij levering gaat de bedenktijd in en heeft u 14 dagen om het product eventueel te retourneren en om uw aankoop te herroepen, mits geen speciale bestelling of maatwerk. Retourneren is dan enkel mogelijk in originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking. Mail ons om de complete order te herroepen of om te retourneren. Bij levering gaat u accoord, dat u op de hoogte bent van de Wet 'Kopen op afstand'. En wat uw rechten en plichten zijn. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn of haar rekening. Terugbetaling zal binnen 14 dagen, na ontvangst van de artikelen uitgevoerd worden.

Artikel 13 Laagste Prijs Garantie
13.1 Voorwaarden Laagste Prijs Garantie:
Voor heel Nederland en België
Artikel dient identiek te zijn.
Huismerken en 'witte' verpakkingen zijn uitgesloten van de 'Laagste Prijs Garantie'.
Speciale kortingen en tijdelijke acties zijn uitgesloten van de 'Laagste Prijs Garantie'.
Het service niveau dient gelijk te zijn. Denk hierbij aan transport, garantie etc.
U, als klant, dient de lagere prijs aan te tonen middels een offerte.
Ons verbeterde aanbod is 24-uur geldig !
13.2 De Laagste Prijs Garantie wordt direct verrekend.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Actielaminaat.
14.2 Op alle overeenkomsten met Actielaminaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

PRIVACY STATEMENT:

Actielaminaat BV, gevestigd aan Bruggelaan 8, 5628RH Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.actielaminaat.nl
Bruggelaan 8, 5628RH Eindhoven Tel: +31 40 2927396

De DGA is de Functionaris Gegevensbescherming van Actielaminaat BV. Hij/zij is te bereiken via info@actielaminaat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Actielaminaat BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. (bv. Via onze webshop)

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@actielaminaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Actielaminaat BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Actielaminaat BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Actielaminaat BV) tussen zit. Actielaminaat BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Wij maken gebruik van een Https-server, zodat uw gegevens veilig zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Actielaminaat BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: Garantie aankopen & belasting/administratieplicht
Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: Garantie aankopen & belasting/administratieplicht
Adres > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: Garantie aankopen & belasting/administratieplicht
Enzovoort > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: Garantie aankopen & belasting/administratieplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Actielaminaat BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Actielaminaat BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Actielaminaat BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Actielaminaat BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@actielaminaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Actielaminaat BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Actielaminaat BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@actielaminaat.nl

Privacy Schema